Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Mórahalom VSE (továbbiakban: Adatkezelő) www.morahalomvse.hu (továbbiakban: weboldal) üzemeltetésével kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – EU 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban figyelemmel alkotta meg.

A Mórahalom VSE a harmadik személyek (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók) által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján kezeli.

1. Általunk gyűjtött és kezelt adatok, az adatkezelés célja

A Felhasználók a weboldalon egyrészt a honlap használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, azok bármelyikének használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk útján (anonim adatgyűjtés), másrészt a hírlevélre történő feliratkozás, toborzásra- és táborba jelentkezés, illetve a webshopból történő termékrendelés során (a Felhasználó általkifejezetten megadott személyes adatok útján) adhatnak meg magukról információkat, adatokat.

1.1 Anonim adatgyűjtés és adatkezelés

Amennyiben a Felhasználó a weboldalt megtekinti, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Az anonim adatgyűjtés során csupán az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük: internet-szolgáltatójának neve, IP-címe, annak a honlapnak a neve, ahonnan Ön meglátogatta honlapjaink valamelyikét, valamint azon honlapok nevei, amelyekre a mi honlapjaink valamelyikéről ellátogat.

A weboldal használatának nem feltétele a személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek. Amikor tehát a weboldalra látogat, azokat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk.

A weboldal látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az ilyen anonim adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a honlapokat megfelelően, biztonságosan és zökkenőmentesen tudja működtetni, amelyhez szükséges különösen az egyes honlapokon a látogatási adatok nyomon követése, és az egyes honlapok használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az anonim adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az Adatkezelő jogos érdeke.

1.2 Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók a hírlevélre történő feliratkozás, toborzásra- és táborba jelentkezés, illetve a webshopból történő rendelés során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére, és amelyeknek az Adatkezelő által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

Személyes adatokat hírlevélre történő feliratkozás, toborzásra- és táborba jelentkezés, illetve a webshopból történő vásárlás során gyűjtünk. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik weboldal szolgáltatásait szeretnék használni, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig a felhasználási célok szerint kezelje. Az Ön személyes adatai a Mórahalom VSE-nél, mint Adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és kötelezettségeik vannak velünk szemben, továbbá maradéktalanul betartják a GDPR és az Infotv. mindenkor hatályos rendelkezéseit. Személyes adatait semmilyen formában nem adjuk tovább harmadik fél számára, kivéve ha erre Ön erre írásban engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.

Az Ön által számunkra megadott személyes adatok felhasználásának felügyeletét mi látjuk el, és önállóan felelünk az adatkezelés szabályosságáért, biztonságosságáért.

1.2.1 Hírlevél

A weboldalon lehetőség van Hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre feliratkozott Felhasználók számára a weboldal időközönként e-mail útján ingyenes tájékoztatást küldhet Felhasználó e-mail címére.

Kezelt adatok köre
A Hírlevélre történő feliratkozás esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, illetve a következő adatok megadása szükséges:

 • keresztnév
 • e-mail cím

Adatkezelés jogalapja és célja
A Hírlevélre történő feliratkozással Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címén keresztül, havi rendszerességgel tájékoztatást, híreket, esetleg marketing trtalmú ajánlatokat küldjünk az Ön részére. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a hírlevélre feliratkozott személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a feliratkozott felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, reklámcélú küldemény, ajánlat, hírlevél, sporthírek és sporteredmények küldése.
Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni.

Tiltakozáshoz való jog
A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a Hírlevélről ingyenesen leiratkozhat, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük és a továbbiakban Hírlevelet nem küldünk az Ön számára.
A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van a kiküldött hírlevélre történő válaszadással, amelyben kérvényezi a leiratkozási szándékát, vagy kérheti postai úton is a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. központi címre küldött levélben.

Adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatok külföldre nem kerülnek továbbításra. Az Ön által a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói, továbbá az adatfeldolgozást végző tárhely-szolgáltató (lásd.6. pont) férhetnek hozzá.

1.2.2 Táborba és Toborzásra jelentkezés

A weboldalon lehetőség időszakosn Táborba, vagy folyamatosan Toborzásra jelentkezni. Az Adatkezelő ezután tájékoztatást küldhet – elsősorban e-mail útján – a Felhasználó e-mail címére.

Kezelt adatok köre
A Táborba, vagy Toborzásra történő jelentlkezés esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, illetve a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név (vezetékné, keresztnév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím
 • kiskorú esetében: a gondviselő neve, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja és célja
A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a Táborba, vagy Toborzásra jelentkezett személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a feliratkozott felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan.
Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni.

Tiltakozáshoz való jog
A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük.
A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van elektronikus úton a e-mail címre küldött e-mailben, vagy postai úton a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.központi címre küldött levélben.

Adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatok külföldre nem kerülnek továbbításra. Az Ön által a Táborba, vagy Toborzásra jelentkezéskor megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

1.2.2 Webshop

A szolgáltatás a Webshop menüpontból érhető el. A webshop nem hagyományos webáruházként üzemel. Termékeket az ott található űrlapon keresztül tud rendelni. A Webshopból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, mely elérhető a Webshop honlapjának láblécében és a rendelési űrlapnál.

Kezelt adatok köre
A Webshopból történő termékrendelés esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, illetve a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név (vezetéknév és keresztnév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • szállítási- és számlázási cím (város, irányítószám, utca és házszám)

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés célja a Webshopból történő termék(ek) megvásárlása. A Felhasználó a termék megrendelésével és személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a termék megrendelése, megvásárlása és annak az Önhöz történő eljuttatása céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a szolgáltatás hatékony nyújtására figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontjai. A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a megrendelést leadó személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a megrendelést leadók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, a termékek gyártóktól való megrendelése és a termék megrendelők részére történő átadása, kiszállítása, megküldése. Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni.

Tiltakozáshoz való jog
A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük.
A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van elektronikus úton a e-mail címre küldött e-mailben, vagy postai úton a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.központi címre küldött levélben.

Adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatok harmadik személyek részére abban az esetben kerülnek továbbításra, amennyiben Ön a Webshopból megrendelt terméket nem személyesen kívánja átvenni, hanem a futár útján történő átvétel lehetőségét választja. A futár általi átvételi lehetőség választásával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat belföldi, illetve külföldre történő rendelés esetén a postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) részére átadja. Az Ön által, a Webshopból történő termékrendelés során megadott személyes adatokhoz egyebekben csak az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

2. A cookie-k használata

A weboldalon úgynevezett cookie-t (sütiket) használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket webszerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon történő tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-ban tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek, de azok nem tartalmaznak vírusokat, nem okoznak kárt. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.
A cookie-k révén közvetlenül nem azonosítjuk Önt, azok alkalmazásának célja a weboldal optimalizálása, felhasználóbarát működésének biztosítása, a Felhasználók igényei szerinti ajánlatok küldése, statisztikák készítése.
Fentiek alapján a cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja alapján használjuk a weboldalon.

A következő cookie-kat kezeljük:

 • Harmadik féltől származó Cookie-k
  Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb,__utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja ezen Cookie-kat a böngészőjében.

A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat.

🍪 Cookie beállítások

3. Ön, mint Felhasználó (érintett) jogai

a) Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérhet. Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van –e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja,
 • érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, illetve címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • Ön azon joga, mely alapján kérheti, az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
 • felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga,
 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal esetében, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

b) Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai – egyebek melleket kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

c) Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja,
 • személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk arról, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizhessük az Ön személyes adatainak pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt céljából nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Amennyiben az Ön által kért korlátozás feloldásra kerül, erről Önt előzetesen tájékoztatjuk.

e) Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

f) Tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, melynek célja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés.
A tiltakozási joggal kapcsolatban, kérjük olvassa el az 1.2.1, 1.2.2 és 1.2.3 pontokban foglaltakat.
Amennyiben Ön a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok érvényesítése
Amennyiben Ön a fenti jogaival élni kíván, azaz amennyiben tájékoztatást kíván kérni, az Adatkezelő által tárolt személyes adataihoz hozzá kíván férni, általunk kezelt személyes adatait helyesbíteni, törölni, vagy az adatkezelést korlátozni kívánja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, kérjük, hogy erre vonatkozó kérelmét szíveskedjen részünkre az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. központi címre elküldeni.

Az Ön által kért információt írásban (postai levélben, vagy elektronikus úton), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül adjuk meg az Ön részére. Tájékoztatom, hogy szükség esetén – figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható, melyről a késedelem okainak megjelölésével az Ön kérelmének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban (postai levélben vagy elektronikus úton) tájékoztatjuk Önt. Amennyiben Ön kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást elsősorban elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha Ön másként kéri, vagy ha a kért információk terjedelmére tekintettel ez lehetetlen. Amennyiben Ön kéri, a tájékoztatás szóban is megadható Önnek, feltéve, hogy Ön a személyazonosságát megfelelően bizonyította.

Tájékoztatjuk, hogy a tájékoztatást, illetve a kért információkat, intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk, azonban amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedéseket.

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban kétség merül fel, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez további információkat kérhetünk.

Jogorvoslat
Amennyiben úgy érzi, hogy a Mórahalom VSE vagy annak valamely dolgozója megsértette az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk elektronikus úton a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre küldött e-mail útján vagy a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.központi címre küldött postai levél útján, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Mórahalom VSE eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), úgy véli, hogy a Mórahalom VSE nem tette meg a megfelelő lépéseket az Ön által kértek szerint, az eljárás ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
telefon: 06 -1- 391-1400
telefax: 06-1-391-1410
e-mail:
weboldal: www.naih.hu

4. Adatok tárolásának időtartama

A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból.

5. Biztonság

A Mórahalom VSE technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi az általa kezelt adatokat a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön a Mórahalom VSE számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzuk bármely harmadik személy által eszközölt esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

6. Adatfeldolgozó

A weboldallal kapcsolatos anonim adatok tárolását a tárhely szolgáltatónk végzi.
Név: Online Marketing Wings Digitális Ügynökség
Székhely: 5700 Gyula, Liszt Ferenc u. 7.
E-mail:

A Webshop megrendelések szállítással történő teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges személyes adatokat az alábbi személyeknek továbbítjuk a Felhasználó által megjelölt kézbesítési módtól függően:
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

7. 16 éven aluliak védelme

A weboldal szolgáltatásait 16 éven aluli fiatalok is igénybe vehetik. A 16 éven aluli fiatalok személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A weboldal használatát álláspontunk szerint – az internet világában – nem életszerű előzetes szülői hozzájáruláshoz kötni, ugyanakkor a törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését. Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

8. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba az Mórahalom VSE-vel a Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen, illetve a lent megadott elérhetőségek bármelyikén. Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk.

9. Adatkezelő adatai

Név Mórahalom Városi Sportegyesület
Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Nyilvántartási szám: 06-02-0000048
Adószám: 19983783-1-06
Telefon: +3630/243-5292
E-mail:

Készült: Mórahalom, 2021. augusztus 31.